ELEKTRIKE

Programi përgatit specialistë:

 • në zbatimin e metodologjive në fushën elektrike, në zhvillimin e eksperimenteve dhe analizimin e rezultateve të tyre, thellimin e aspekteve teoriko-shkencore, për administrimin, projektimin dhe optimizimin e sistemeve me kompleksitet të lartë

Studenti pajiset me:

 • njohuri tekniko-praktike që kërkohen nga fusha të ndryshme të aplikimeve të elektrikës
 • aftësi për zgjidhjen e problemeve elektrike dhe për t’u përshtatur me lehtësi me evolimin e vazhdueshëm të teknologjisë
 • njohuri të thelluara në aspektet metodologjike dhe aplikative si dhe të jenë në gjendje ti përdorin këto njohuri për të interpretuar problemet e ndryshme në praktikë
 • eksperiencë praktike profesionale për të pasur sukses në tregun e punës

Punësimi:

 • Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen:
 • në ndërmarrjet e prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë
 • në ente të ndryshme private dhe publike të projektimit të sistemeve të energjitikës.
 • menaxherë të ruajtjes dhe kursimit të energjisë elektrike
 • në laboratorë të provave, kalibrimit dhe certifikimit për pajtueshmërine me normat europiane të impianteve elektrike
 • në kompanitë që kërkojnë konsulencë në këtë fushë, etj
 • si profesionist i lirë në fushën e analizave, të projektimit dhe administrimit të sistemeve elektrike, në fushat e konstruksioneve, të prodhimit, të sigurisë dhe të administrimit të cilësisë

2022 All right reserverd © Kolegji Profesional Gjerman i Teknologjisë

Design by Gremza